FollowUsOnFacebook FollowUsOnYoutube

Slechtweerlijn

Twijfelt u of de training
doorgaat? Bel dan onze
slechtweerlijn: 010-4701620,
of volg ons op facebook

Algemene Ledenvergadering 2021

Op dinsdag 28 september 2021 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van HSV De Brandersstad gehouden. Alle leden zijn van harte welkom. 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kantine HSV De Brandersstad, Park Thurlede, Parkweg 412, Schiedam
 
Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen post
3. Concept verslag ALV d.d. 22 september 2020 – ter vaststelling
4. Jaarverslagen 2020: secretaris, ringtraining, gehoorzaamheid, behendigheid, Hoopers en kantinemedewerkers

5. Jaarverslag penningmeester 2020
6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2020
7. Toestemming aan het bestuur tot het doen van bijzondere uitgaven voor 2021
8. Aftreden/benoeming bestuursleden
    Aftredend/niet herkiesbaar: Aad van Embden, voorzitter
    Aftredend/herkiesbaar: Ronald Waaijer, Hedy Mingelen
    Het bestuur draagt Lenie van de Vliet voor als nieuw bestuurslid.

9. Informatie betreffende WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
10. Rondvraag
11. Sluiting.

 
Verder is het  bestuur  altijd op zoek naar instructeurs en vrijwilligers voor diverse hand- en spandiensten.  Meld u aan!
 
Graag begroeten wij u op 28 september.
 
Het bestuur.

Advertenties

Adverteerder #3

Activiteiten

28/09/2021 - 20:00
Algemene ledenvergadering
Copyright